Hiển thị các bài liên quan trong WordPress không dùng plugin

Posted on

Các bài viết liên quan hiện nay đã trở thành chức năng phổ biến đối với bất kỳ trang web hay blog nào. Nó giúp chúng ta có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn về cùng một chủ đề khi theo dõi một bài viết trên mạng. Đôi khi chính nhờ những “Related Post” này mà mình lại phát hiện ra những thứ mà trước đây tìm mãi không ra đấy 

Với WordPress thì có vài plugin đảm nhận chuyện này rồi, các bạn có thể tham khảo các plugin sau:
– Yet Another Related Posts Plugin
– Similar Post
– WordPress Related Post

Tuy nhiên nhiều bạn lại không muốn dùng nhiều plugin vì lý do nặng blog, với lại nhiều khi cách hiển thị của plugin lại không như mong muốn của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ đoạn code đơn giản hiển thị các bài liên quan mà không dùng tới plugin  Code này chỉ lấy các bài cùng chuyên mục hoặc các bài có cùng tag hiển thị mà thôi. Bắt đầu nào:

Cách1:

Nếu muốn hiển thị các bài có cùng tag thì ta dùng đoạn code sau:
<?php
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags) {
$tag_ids = array();
foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;

$args=array(
‘tag__in’ => $tag_ids,
‘post__not_in’ => array($post->ID),
‘showposts’=>5, // Số bài muốn hiển thị.
‘caller_get_posts’=>1
);
$my_query = new wp_query($args);
if( $my_query->have_posts() ) {
echo ’<h3>Bài liên quan</h3><ul>’;
while ($my_query->have_posts()) {
$my_query->the_post();
?>
<li><a href=”<?php the_permalink() ?>” rel=”bookmark” title=”Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>”><?php the_title(); ?></a></li>
<?php
}
echo ’</ul>’;
}
}
?>
Nếu muốn hiển thị các bài có cùng chuyên mục thì ta chỉ việc đổi code đi 1 tẹo thôi
<?php
$categories = get_the_category($post->ID);
if ($categories) {
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;

$args=array(
‘category__in’ => $category_ids,
‘post__not_in’ => array($post->ID),
‘showposts’=>5, // Số bài viết muốn hiển thị.
‘caller_get_posts’=>1
);
$my_query = new wp_query($args);
if( $my_query->have_posts() ) {
echo ’<h3>Bài liên quan</h3><ul>’;
while ($my_query->have_posts()) {
$my_query->the_post();
?>
<li><a href=”<?php the_permalink() ?>” rel=”bookmark” title=”Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>”><?php the_title(); ?></a></li>
<?php
}
echo ’</ul>’;
}
}
?>
Việc cuối cùng là bạn hay mở file single.php ra, tìm chỗ nào bạn muốn hiển thị các bài liên quan, chèn 1 trong 2 đoạn code trên vào thôi.

Còn đây là thêm số lượt views từng bài liên quan

<?php
$categories = get_the_category($post->ID);
if ($categories) {
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
$args=array(
‘category__in’ => $category_ids,
‘post__not_in’ => array($post->ID),
‘showposts’=>10, // Số bài viết muốn hiển thị.
‘caller_get_posts’=>1
);
$my_query = new wp_query($args);
if( $my_query->have_posts() ) {
echo ‘<h4>Bài viết liên quan</h4><ul>’;
while ($my_query->have_posts()) {
$my_query->the_post();
?>
<li><a href=”<?php the_permalink() ?>” rel=”bookmark” title=”Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>”><?php the_title(); ?></a><font color=”red”>-><?php the_views(); ?></font></li>
<?php
}
echo ‘</ul>’;
}
}
?><p/>

Chú ý: Trên đây chỉ là code để lấy ra bài liên quan. Muốn hiển thị các bài liên quan này cân đối thì bạn phải thêm thẻ div, thêm các class hoặc id nữa, rồi chỉnh trong CSS tùy theo theme của các bạn nhé.

Cách 2:

Chỉ đơn giản copy và paste đoạn code sau vào cuối file functions.php (custom_functions.php nếu bạn sử dụng thesis)

/***** Bai viet lien quan http://thuthuatso.com *****/
function related_posts_shortcode( $atts ) {
extract(shortcode_atts(array(
‘limit’ => ’10′, //So bai viet hien thi
), $atts));

global $wpdb, $post, $table_prefix;

if ($post->ID) {
$retval = ‘<ol>’;
// Get tags
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
$tagsarray = array();
foreach ($tags as $tag) {
$tagsarray[] = $tag->term_id;
}
$tagslist = implode(‘,’, $tagsarray);

// Do the query
$q = “SELECT p.*, count(tr.object_id) as count
FROM $wpdb->term_taxonomy AS tt, $wpdb->term_relationships AS tr, $wpdb->posts AS p WHERE tt.taxonomy =’post_tag’ AND tt.term_taxonomy_id = tr.term_taxonomy_id AND tr.object_id  = p.ID AND tt.term_id IN ($tagslist) AND p.ID != $post->ID
AND p.post_status = ‘publish’
AND p.post_date_gmt < NOW()
GROUP BY tr.object_id
ORDER BY count DESC, p.post_date_gmt DESC
LIMIT $limit;”;

$related = $wpdb->get_results($q);
if ( $related ) {
foreach($related as $r) {
$retval .= ‘<li><a title=”‘.wptexturize($r->post_title).’” href=”‘.get_permalink($r->ID).’”>’.wptexturize($r->post_title).’</a></li>’;
}
} else {
$retval .= ‘<li>No related posts found</li>’;
}
$retval .= ‘</ol>’;
return $retval;
}
return;
}
add_shortcode(‘related_posts’, ‘related_posts_shortcode’);
function htr_relate($content){
$content=$content;
if (is_single()){
$content.=’<h3>Bài viết liên quan</h3>’;
$content.=’‘;
}
return $content;
}
add_filter (‘the_content’, ‘htr_relate’);
/***** # Bai viet lien quan http://thuthuatso.com *****/

Nhớ chèn trước ?> nhá

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s