Tổng hợp kiến thức_part1

Posted on

1) các hợp chất hữu cơ làm mất màu nước brom

* xicloankan vòng 3 cạnh

* các hợp chất hữu cơ không noC=C,C=_C

* anđêhit và các hợp chất hữu cơ có nhóm -CH=O

+)RCHO

+)HCOOH

+)HCOOR

+)Glucozo, mantozo

* các phenol , muối phenolat ở vị trí o,p vẫn còn ngtử H

*) anilin và các hợp chất có cấu trúc C6H5-N(R1)(R2)

 

 

2) Các hợp chất hữu cơ mất màu KMnO4

+) các hợp chất hữu cơ không no C=C,C=_C đều làm mất màu ở t° thường tạo MnO2 ktua

+) các hợp chất hữu cơ có nhóm -CH=O đều làm mất màu KMnO4(tương tự TH với Br2 ở trên)

+) các ankyl benzen đều làm mất màu dd KMnO4 khi ĐUN NÓNG

 

 

3) Các hợp chất hữu cơ tác dụng với Na tạo H2 tát cả các hợp chất hữu cơ có nhóm hiđroxi-OH

+)ancol

+) Phenol

+)axit

 

4) các hợp chất hữu cơ có thể tác dụng với dd kiềm

+)phenol

+)axit

+)este

+)muối amôni

+)dẫn xuất halogen

 

***LƯU Ý:

+Chỉ có muối amôni td với dd kiềm giải phóng khí . khí bay ra thường là NH3, CH3NH2… làm xanh quỳ ẩm.

+Chỉ có axit cacboxylic mới td với muối cacbonat tạo khí CO2..

 

5)các hợp chất hữu cơ td đc với Cu(OH)2

*)ở đk thường

+)ancol đa OH liền kề

+)Axit hữu cơ

+)peptit có 2 lk peptit trở lên tạo dd tím

*)đun nóng

+)hợp chất CHO tạo ktua đỏ gạch

 

6) tráng bạcchỉ có CH=O (giống TH brom)

Lưu ý ankin-1 không phải là pu tráng bạc

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s