Những bài tập đã post về môn Hóa.

Posted on

Bài 1: cho 29,6g hh gồm axit axetic, axit oxalic và CxHyCOOH. Đồt 29,6g hh trên => m(g) CO2 và 14,4g nước. Cũng lượng hh trên td vs NaHCO3 dư thu đc 11,2lít CO2. m=? 

 

(Trích Trần Viết Trung)

 

Cách giải:-Sử dụng bảo toàn nguyên tố.-Đáp án m=44.

 

Bài 2:  Có 4 gói bột trắng: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Hãy chọn thuốc thử để có thể nhận biết được cả4 chất trong các thuốc thử sau:

 

A. nước, dung dịch AgNO3 trong NH3, dung dịch NaOH.

B. nước, O2 (đốt cháy), dung dịch AgNO3 trong NH3.

C. nước, dung dịch AgNO3 trong NH3, dung dịch I2.

D. nước, dung dịch HCl, dung dịch AgNO3 trong NH3.(Trích Tép Riu)Cách giải:

 

-acca + glu tan trong nuoc, glu co pu trang guong voi AgNO3Tinh bot va xenlulo k tan, tinh bot dun nong td I2 tao mau tim-Đáp án C

 

(Trích Xuân Tiến Nguyễn)

 

 

Câu 3: Trong các chất sau, chất nào vừa có liên kết ion, liên kết cộng hóa trị và liên kết cho nhận

 A. NH4NO3

B HNO3

C. H3PO4

D. SO2

(Trích Lê Xuân Dương)

 

Cách giải:

-Đáp án A

 

 

Câu 4: Hòa tan hỗn hợp gồm 9,6 g CuO và 24 g Fe2O3 trong 240 ml dung dịch H2SO4 2M đến phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng thấy có m g chất rắn không tan. Giá trị của m là

A. 7,2 m 4,8.

B. 4,8 m 2,7.

C. 7,2 > m > 4,8

D. 7,2 m 5,6.

 

(Trích Utiny Ut Rang )

 

Cách giải:

-Hòa tan hỗn hợp gồm 9,6 g CuO và 24 g Fe2O3 trong 240 ml dung dịch H2SO4 2M đến phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng thấy có m g chất rắn không tan. Giá trị của m làA. 7,2 m 4,8.B. 4,8 m 2,7.C. 7,2 > m > 4,8.D. 7,2 m 5,6.

-Đáp án A.

(Trích Nguyễn Hà )

 

Câu 5: Một muối X có ông thức C3H10O3N2. Lấy 14,64 gam X cho phản ứng hết với 120 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất hữu cơ Y bậc I và chất rắn. Trong phần rắn là một chất vô cơ. Công thức phân tử của Y là .

 

 

(Trích Utiny Ut Rang )

 

Cách giải:

 

-Chất vô cơ => X : C3H7NH3NO3

-Đáp án C3H7NH2.

 

(Trích Sourire Tous Les Jours )

 

 

 

Bài 6: cho từ từ Na2S vao FeCl2(1),H2SO4 l(2) KCl(3),Pb(NO3)(4),Ca(OH)(5).viết phương trình các pu xảy ra!!!!!!!!!

 

 

(Trích Ly Tran)

 

 

Cách giải:

 

-‎(1) tạo FeS ktủa.

-(2) tạo khí H2S bay ra.

-(3) (5) ko chắc nhưng hình như ko có.

-(4) tạo ktủa PbS bền.

 

(Trích Trần Viết Trung ) Bài 7:Có ai có hứng thú vs bài hoá này k?Cho 200 ml dd A chứa CuSO4 (d=1,25g/ml). sau khi điện phân A, khối lượng của dd jảm đi 8g. Mặt khác, để làm kết tủa hết lượng CuSO4 còn lại chưa bị điện phân phải dùng hết 1,12 lít H2S(đkc) .Nồng độ % cua dd CuSO4 trước khi điện phân là

a. 9,6%

b.50%

c.20%

d.30%(Trích Huong Nguyen)

 

Cách giải: -H2O+CuSO4>Cu+H2SO4+1/2O2.đặt n Cu=x….>x=0,1.nCu dư=0,05>A(Trích Nào cùng ôn thi – Hội các học sinh ôn thi khối B ) 

 

 

Bài 8:Chia 14.8 hỗn hợp X chứa CH3OH và ancol anlylic thanh 2 phần:+Phần 1 cho td với Na dư dk 2.52 l H2 ở dktc.+Phần 2 td vừa đut với 50ml dd Br2 1m.Xác định %m của CH3OH trog X:

a. 45

b.66.67

c.21.62

d.45.68(Trích MrNguyễn Nhuầnnhuyễntrongtínhlô Ngâyngôtrongsổxố)

 

Cách giải:trong phần 2 gọi số mol CH3OH là x số mol CH2=CH-CH2OH = nBr2 = 0,05 , giả sử phần I gấp n lần phần 2 => n CH3OH = n.x n CH2ChCH2OH = 0,05.n có hệ nx + 0,05n = 0,22532x( n +1) + 58 ( 0,05n + 0,05) = 14,8 giải ra đc x= 0,025 và n = 3 => đáp án C ^^

 

(Trích Nguyễn Thùy Dung )

 

 

Bài 9:Cho 11,9gam hỗn hợp X gồm hai kim loại Al và Zn phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 50,3gam muối khan. Thành phần % về khối lượng của Al và Zn tương ứng trong hỗn hợp X là:

A. 49,42% và 50,58%;

B. 45,38% và 54,62%;

C. 45,8% và 54,2%;

D. 60,25% và 39,75%;

 

(TRích Utiny Ut Rang)

 

Cách giải:

-bạn lấy khối lượng muối trừ khối lượng kim loại ra khối lượng SO4, rồi bạn tính ra số mol SO4, xong lập hệ 2 ẩn theo khối lượng và theo số mol-Đ.á B

 

(Trích Nheo Heo )

Bài 10:

1. Este X được điều chế từ aminoãit A và ancoletylic 2,06 g X hóa hơi hoàn toàn chiếm thể tích bằng thể tích của 0.56 g N2 ở cùng đk nhiệt độ và áp suất . Nếu cho 2,06g X tác dụng vừa đủ với d2 NaOH sẽ thu được d2 chứa bao nhiêu gam muối?

A. 1,94g

B. 2,48g

C.2,2 g

D 0,96 g

 

2.Thủy phân 0,15 mol ết A mạch hở tạo bởi ancol đa chức cần 0,3 mol NaOH thu dc 9,3 g một ancol và 28,2 g một muốt natri. CTPT của este A:

A. C8H10O4

B. C11H12O4

C. C12H12O6

D. C8H10O4(Trích Long Thiên)  Cách làm: +Câu 1 tìm đc amino là NH2CH2COOC2H5 (do M=103) muối NH2CH2COONa 0,2 mol +Câu 2 tỉ lệ p/ứ 1:2 nên có 2 th là este tạo bởi axit 2 chức và 1 ancol, hoặc tạo bởi ancol 2chức và 1axit. Tìm đk CH2CHCOOCH2CH2OOCCHCH2. (Trích Poseidong Thư)

 

Bài 11:  Thủy phân m gam tinh bột, sản phẩm thu đc đem lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ khí CO2 sinh ra cho qua dd Ca(OH)2 dư thu đc 750 gam kết tủa . Nếu hiệu suất quá trình sản xuất ancol là 80% thì m có giá trị là:

A: 486

B:949,2

C:759,4

D:607,5 (Trích Thi Đỗ Đại Học )

 

Cách làm: +từ mol kt—>n CO2 =7.5+mà số mol Co2 lun gấp đôi số mol tinh bột (trong cái điều chế này)+n C6H10O5 là 3.75+hx 80 –> số mol ban đầu là =4.375+cái tính m+Đáp án C

 

 

(Trích Chương Nguyễn )

 

Bài 12:  Hòa tan hoàn toàn m gam hh gồm Al, Fe, Zn bằng dd HCl dư, dd thu đc sau phản ứng tăng lên so vs ban đầu ( m-2) gam.Khối lượng muối clorua tạo thành trg dd là (gam):

A: m+71

B:m+35,5

C:m+73

D:m+36,5

 

(Trích Thi Đỗ Đại Học )

 

Cách giải : Cho vào m mà chỉ tăng m-2 nen 2 đó là H2 bay ra.nen nH bằg 2.nên nCl củg bằg 2.Cl đó cộng vào kim loai nên tang 71+Đáp án A(Trích Duy Phong Nguyen )

 

Bài 13: Cho m (g) NaOH vào 2l dd NaHCO3 a(mol/l) đc dd X. cho 1 lít X td vs BaCl2 dư đc 11,82g kết tủa, cho 1 l dd X td vs CaCl2 đun nóng Thu ĐC 7g kết tủa. xác định m và a?

 

(Trích Sinh Phan)

 

Cách giải: +BaCl2 chỉ td với Na2CO3. Còn CaCl2 đun nóng thì td cả Na2CO3 và NaHCO3. > sô’ mol BaCO3 kết tủa= số’ mol NaOH.nhưng phải x2 lên vì 2l. Tươg tư tính’ đc.số mol NaHCO3+2 kết tủa khác vì BaCl2 không phản ứng với NaHCO3 dư.(Trích Tuan Nguyen )

 

Bài 14: Cho butan qua xt ở t cao.thu đc hh X gồm c4h10,c4h8,c4h6,h2. Tỉ khối kủa X so vs butan là 0,4 . Nếu cho 0,6 mol X vào dd brom dư thỳ số mol brom tối đa pư’ là

a.0,48

b.0,24

c.0,36

d.0,6

 

(Trích Vÿrïk Ñgüÿễñ )

 

Cách giải:C1:  đặt số mog là abcd. Vs d=b+2c.Sau cai pt ma ti khoi hoi ay. Ra đc : 3a+b-c=0. Tog so mol la a+2b+3c=0.6. Tinh đc số mol Br =b+2c=0.36(Trích Hyaline Hyalite)C2: số mol butan = 4/10 X. Số mol tăng = số mol H2 = số mol Br2. Nên cứ 10mol X thì pư 6mol Br2 => 0.36(Trích Đông Phong )

 

Bài 15: Cho 0,25mol CuO hoàn tan tg dd H2SO4 20% vừa đủ, đun nóng. Làm lạnh về 10°C ngay sau p.ứ. Tính khối lượng CuSO4.5H2O tách ra sau khi làm lạnh biết độ tan của CuSO4 ở 10°C la 17,4g.A 38,5

B 42,5

C 25,2

D 19,25 

 

(Trích Trần Viết Trung)

 

 

Cách giải:‎+0,25 mol CuO tácc dụng 122,5g dd H2SO4 tạo 40g CuSO4 và 102,5g H2O+Đặt số mol tách ra là a. ta có:40-160a=(102,5-90a)*0,174+Tính a roi tính kl tách ra là ok

+ Đáp Án A(Trích Poseidong Thư )

 

Bài 16:Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ X thì thu được 8,8 gam CO2 và 2,7 gam nước.Mặt khác,m gam X tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch NaOH 1M.Số đồng phân thoả mãn các điều kiện của X là?

 

(Trích Love TheWay YouLie )

 

 

Cách giải:

‎1/ CH2=CH-CH2-COOH

2/ CH3-CH=CH-COOH ( không tính đồng phân hình học)

3/ CH2=C(CH3)-COOH

4/ C3H5-COOH ( C3H5-là mạch vòng 3 no)

 

5/ H-COO-CH=CH-CH3

6/ H-COO-CH2-CH=CH

7/ H-COO-C(CH3)=CH2

8/ H-COO-C3H5 ( C3H5-là mạch vòng 3 no)

9/ CH3-COO-CH=CH2

10/ CH2=CH-COO-CH3

 

11/ C*H2-CH2-CH2-COO*

12/ CH3-C*H-CH2-COO*

13/ CH3-CH2-C*H-COO*

14/ C*H2-CH(CH3)-COO*

15/ CH3-C*(CH3)-COO*từ 11 đến 15 là este mạch vòng, trong nhóm chức O=C-O* : nối C*–O* tạo vòng

 

(Trích Love TheWay YouLie )

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s