1 số Công thức hóa học về kim loại

Posted on

 • 1/ Tính mol lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd Ca(OH)2 or Ba(OH)2: nOH- – nCO2 (dk: n kết tủa < nCO2)
 • 2/ Tính VCO2 cần hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 or Ba(OH)2 thu dc lg kết tủa theo yêu cầu
 • + nCO2 = n kết tủa     + nCO2=nOH- – nkết tủa
 • 3/ V dd NaOH cần cho vào Al3+ để xuất hiện lg kết tủa theo yêu cầu:      + nOH- = 3 nkết tủa       +nOH- = 4nAl3+ – nktủa
 • 4/ V dd NaOH cần cho vào dd NaAlO2 để xuất hiện kết tủa theo yêu cầu        + nH+ = n ktủa         + nH+ = 4 nNaAlO2 -3 nktủa
 • 5 Tính V ddNaOH cần cho vào dd Zn2+ để xuất hiện lg kết tủa theo yêu cầu            + nOH- = 2 nktủa            + nOH- = 4nZn2+ – 2 nktủa
 • 6/ Tính klượng muối khi cho hh kl vào axit sunfuric tạo khí hidro : mkl + 96nH2
 • 7/ tính klượng muối khi cho hh kl vào axit clohidric giải phóng khí hidro : mkl + 71nH2=mkl + 35.5naxit
 • 8/ Tính klượng muối khi cho hh oxit kl vào H2SO4: moxit+80naxit
 • 9/ Tính khối lượng muối khi cho hh oxit kl vào HCL: moxit + 27.5naxit
 • 10/ Tính lg muối sunfat khi hòa tan hh kl bằng axit sunfuric đặc nóng giải phóng khí  : mkl + 96(nSO2 + 3nS + 4nH2S)
 • 11/  Tính lượng muối nitrat khi cho hh kl t/d vs HNO3 tạo khí ( hok có NH4NO3) : mkl + 62(3nNO+nNO2+8nN2O+10nN2)
 • 12/ Số mol HNO3 cần dùng để hòa tan hh các kl : nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 + 10nN2O + 12nN2 + 10nNH4NO3)
 • 13/ Khối lượng muối thu dc khi cho hh sắt và oxit sắt t/d vs HNO3 tạo ra khí  : (242/80)(mhh + 8nNO2 + 24nNO + 8nN2O + 10nN2)
 • 14/Khối lượng muối thu dc khi hòa tan hết hh gồm sắt và oxit sắt vào H2SO4 đặc nóng giải phóng khi  : (400/160)(mhh + 16nSO2 + 48nS + 64nH2S)
 • 15/ Tính lượng sắt ban đầu, biết oxit hóa lg sắt này thu dc hh X. hòa tan hh X vào HNO3 tạo khí NO và NO2 : (56/80)(mhh + 24nNO + 8nNO2)
 • 16/ Tính V NO ( or NO2) thu dc khi cho hh sp sau p/u nhiệt nhôm ( hoàn toàn or hok hoàn toàn ) t/d vs HNO3      + nNO= (1/3)(3nAl + (3x-2y)nFexOy)       + nNO2= 3nAl + (3x-2y)nFexOy
 • 17/ Tính mFe3O4 khi dẫn CO qua, nung nong 1 thới gian, rồi hòa tan hết hh rắn X sau pu bằng HNO3 loãng dư thu dc khí NO là duy nhất (232/240)(mX + 24nNO)
 • 18/ Tính mFE2O3  khi dẫn CO qua, nung nong 1 thới gian, rồi hòa tan hết hh rắn X sau pu bằng HNO3 loãng dư thu dc khí NO là duy nhất :(mX + 24nNO)
 • 19/ Tính mFe3O4 khi dẫn CO qua, nung nong 1 thới gian, rồi hòa tan hết hh rắn X sau pu bằng H2SO4 loãng dư thu dc khí SO2 là duy nhất (232/240)(mX + 16nSO2)
 • 20/Tính mFe2O3 khi dẫn CO qua, nung nong 1 thới gian, rồi hòa tan hết hh rắn X sau pu bằng H2SO4 loãng dư thu dc khí SO2 là duy nhất mX + 16nSO2

 Trên đây chỉ là 1 số CT hóa giúp ta giải có thể nhanh hơn, nhưng m.n khi áp dụng công thức thì nên cẩn thận nhé….! Vs lại bây giờ đề càng ngày càng khó, hok còn những bài đơn giản chỉ áp dụng CT là ra, mà cn1 phải biến đổi thêm gì đó..Mọi ng cẩn thận khi áp dụng các Ct nha… Chúc mọi ng học tốt! :”>    [NL] 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s