Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cpanel & hosting controller

Posted on

Đây là tài liệu hướng dẫn về cách sủ dụng Cpanel và hosting controller của Công ty dữ liệu trực tuyến IDS.

Nội dung tài liệu này gồm 9 phần:

Phần 1: Đăng nhập vào hosting controller.

Phần 2: Tạo Website.

Phần 3: Thông tin về FTP user.

Phần 4: Các thông tin về gói hosting.

Phần 5: Quản lý mail.

Phần 6: Quản lý database.

Phần 7: Quản lý loại ngôn ngữ lập trình.

Phần 8: Quản lý mục và phân quyền cho mục.

Phần 9: Hệ thống Support và Ticket ( Trouble ticket system ).

 

Bạn có thể download tài liệu hướng dẫn này tại đây .

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s